---

Eşti aici

Petitii

INFORMAȚII GENERALE COMUNICARE - RELAŢII CU PUBLICUL
Solicitările de informații de interes public cu caracter general şi petiţiile pot fi transmise la sediul central al C.N.A.I.R. S.A. sau la sediul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Cluj. Adresele sediilor pot fi consultate la secţiunea CONTACT a paginilor web www.cnadnr.ro sau www.drdpcluj.ro), astfel:
Direct: la sediul C.N.A.I.R. S.A., municipiul Bucureşti, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1 sau la sediul D.R.D.P. Cluj, municipiul Cluj-Napoca, nr. 128, județul Cluj.
Programul de lucru cu publicul este de luni până vineri între orele 8:30 şi 15:30
Telefonic: Contactaţi telefonic personalul D.R.D.P. Cluj pentru a solicita informaţiile cu caracter general sau specific la numărul de telefon 0264/432.521, int. 126.
În scris, prin E-mail: Transmiteţi în scris solicitarea dumneavoastră de informaţii cu caracter general sau specific, pe adresa de e-mail office@andnet.ro sau la adresa de e-mail a D.R.D.P. Cluj, comunicare@drdpcluj.ro. Transmiteţi în scris, conform formularelor de mai jos, pe adresele de e-mail de mai sus petiţiile sau solicitările dumneavoastră.
În scris, prin poștă: Transmiteţi în scris solicitarea dumneavoastră de informaţii cu caracter public sau specific şi petiţiile pe adresa sediului central al C.N.A.I.R. S.A., respectiv la D.R.D.P. Cluj.
Accesul liber şi neîngrădit al persoanelor la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale drepturilor cetăţeneşti, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României (principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în extras din Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public). De asemenea, orice cetăţean are dreptul de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi de a fi înştiinţat în ceea ce priveşte modul de soluţionare al acestora (extras din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002).
Informațiile cu caracter general sau specifice C.N.A.I.R. S.A.
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România S.A. este o companie de interes strategic naţional ce funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. C.N.A.I.R. S.A. are ca responsabilităţi:
- administrarea, exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelei de drumuri nationale şi autostrăzi de pe teritoriul României
- gestionarea şi întretinerea reţelei naţionale de drumuri şi autostrăzi; - Construcţia de drumuri şi autostrăzi noi; - Elaborarea proiectelor de acte normative care privesc domeniul administrării şi utilizării infrastructurii rutiere;
- organizarea cercetării fundamentale şi aplicative a sectorului rutier şi promovarea creşterii nivelului tehnic şi tehnologic al lucrărilor de drumuri şi poduri;
- elaborarea de studii, prognoze şi programe pentru dezvoltarea, sistematizarea şi modernizarea reţelei de drumuri publice;
- executarea reviziei periodice a drumurilor şi podurilor, actualizarea permanentă a băncii de date privind starea tehnică a acestora şi realizarea programelor de reabilitare, având în vedere creşterea fluenţei traficului şi a confortului rutier.
PETIŢIA este cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome. Pentru a transmite o
petiţie privind solicitarea anumitor informaţii sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi, informaţi-ne în scris.
Atenţie! Pentru a putea demara investigaţiile şi lua măsurile care se impun, petiţia trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile şi datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva petiţie! Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului, nu pot fi soluţionate şi astfel nu vor fi luate în considerare, fiind automat clasate.
Termenul de răspuns la solicitările de informaţii cu caracter general şi specific este de 10 de zile de la data înregistrării solicitării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. În situaţia în care aspecte din solicitare necesită o cercetare mai amănunţită, se poate prelungi termenul maxim de soluţionare cu până la 30 de zile de la data înregistrării solicitării. Termenul maxim de răspuns este condiţionat de dificultatea sau complexitatea solicitării, precum şi de volumul lucrărilor documentare necesare şi de urgenţa solicitării. Dacă pentru identificarea şi difuzarea răspunsului la solicitare durata necesară depăşeşte 10 zile, D.R.D.P. Cluj va aduce la cunoştinţa solicitantului acest fapt în termen de maxim 10 zile de la data înregistrării solicitării. Termenul de soluţionarea a petiţiilor este de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, se poate prelungi termenul maxim de soluţionare cu cel mult 15 zile.
Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România Departamentul de Lupta Antifraudă (D.L.A.F.) asigură protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atribuţii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul naţional al luptei antifraudă. D.L.A.F. efectuează controale operative la faţa locului, din oficiu ori în urma sesizărilor primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare, de la alte instituţii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, Oficiul European de Luptă Antifraudă (O.L.A.F.), precum şi de la celelalte State Membre. Potrivit prevederilor Legii nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, comiterea de infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene se pedepseşte cu închisoare de până la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Orice sesizare privind nereguli şi/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresată Departamentului pentru Lupta Antifraudă, la telefon 021/318 11 85, fax 021 / 312 10 05 sau prin e-mail la adresa antifraud@gov.ro. Pagina de internet a DLAF este: www.antifrauda.gov.ro.
D.R.D.P. Cluj colectează și procesează date de identificare direct de la persoana fizică în momentul când devine solicitant, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
Siguranța datelor dumneavoastră este importantă pentru noi:
D.R.D.P. Cluj vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
Scopul utilizării datelor: soluționarea scrisorilor și sesizărilor, contestațiilor formulate de persoane fizice care intră în sfera de competență.
Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016).
Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.
Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal: Comunicăm date către autorităţile publice ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului (D.R.D.P. Cluj) şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţii publice.
Păstrarea datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal furnizate împreună cu petiția vor fi păstrate timp de 5 ani, în cadrul arhivei DRDP Cluj.
Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date , vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:
 Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
 Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
 Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17);
 Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18);
 Dreptul la portabilitatea datelor (art.20);
 Dreptul la opoziţie (art.21);
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal depusă la Compartimentul Registratură din cadrul D.R.D.P. Cluj cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, județul Cluj.
D.R.D.P. Cluj poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P) Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P., B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, precum și dreptul la o cale de atac eficientă în justiție.